close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره بازاریابی
loading...

پایان نامه های ارشد

  پرسشنامه مشتریان در بانک مذکور مورد تحقیق بین 385نفربطور تصادفی توزیع وبه سوالات  مزبور پاسخ دادنددراین پژوهش براي اعتبار سنجي پرسشنامه از ملاك x2كارل پيرسن استفاده شده كه يكبار كل پرسشنامه مربوط به مشتريان به وسيله اين آزمون مورد بررسي قرارگرفت وبارديگرتك تك­فرضيه هابوسيله آزمون ذكرشده مورد بررسي قرارگرفته است كه درنتيجه فرضيه h1موردقبول واقع شده نشان دادكل پرسشنامه مربوط به مشتريان ونيزتك تك فرضيه­هاداراي اعتبار كافي مي باشد. برای اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار در فروضات ونیز…

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره بازاریابی

 

پرسشنامه مشتریان در بانک مذکور مورد تحقیق بین 385نفربطور تصادفی توزیع وبه سوالات  مزبور پاسخ دادنددراین پژوهش براي اعتبار سنجي پرسشنامه از ملاك x2كارل پيرسن استفاده شده كه يكبار كل پرسشنامه مربوط به مشتريان به وسيله اين آزمون مورد بررسي قرارگرفت وبارديگرتك تك­فرضيه هابوسيله آزمون ذكرشده مورد بررسي قرارگرفته است كه درنتيجه فرضيه h1موردقبول واقع شده نشان دادكل پرسشنامه مربوط به مشتريان ونيزتك تك فرضيه­هاداراي اعتبار كافي مي باشد. برای اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار در فروضات ونیز اولویت خود فرضیات ومقایسه آنهابایکدیگر از آزمون فریدمن استفاده شده است .

 

1-1 بیان مساله

درسالهای­اخیر، صنعت­بانکداری­شاهد­رقابت­شدید­توام­با­فرصتها­و­تهدیدهای­زیادی­بوده­است.به­طور­مسلم هیچ­بانکی­نمی­تواند­ارائه­دهنده­تمامی­خدما­ت­ممکن­باشد­ودرزمینه­خدماتی­که­ارائه­می­دهد،بهترین­باشد. بانک­ها­می­توانند­با­بررسی­نقاط­قوت­خویش­و­فرصتهای­موجود­در­بازار،استراتژی­هایی­را­پیش­بگیرندکه­به یک جایگاه­رقابتی­مناسب­دربازاردست­یابند.این­تحقيق بعضی از مباحث مرتبط با جایگاه یابی بانک را مورد بررسی­قرار­مي­دهد.شیوه­هایی­که­بتوان­از­طریق­آنهابه­موقعیتهای­متمایزی­نسبت­به­رقبا­دست یافت. بانکداری، ورودی­ها و خروجی­های گوناگونی دارد. بانکها با انجام عملیات بانکداری، ورودی­های­این سیستم­را به­خروجی­های­آن­تبدیل­می­کنند.بانکهااعم­از­دولتی­یا­خصوصی­دررقابتی­تنگاتنگ­با­یکدیگرهستند.­واقعیت­آن­است­که­دراین­رقابت،پیروزی­با­بانکهایی­است­که­سهم­بیشتری­از­بازار­را­با­کمترین­هزینه­به­خود­اختصاص­دهند.این­امرمستلزم­طراحی­و­اجرای راهبردهای خوب بازاریابی است. شناخت ارتباطات و تعامل بین سیستم بازاریابی و سایر سیستم ها در بانکداری ،نقش مهمی دراین زمینه دارد.

 

هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگويي و راه حل يابي براي يك مساله اصلي كه درقالب­يك­پرسش ظهور كرده است آغاز مي شود .در اين پژوهش قصد بر آن است كه به يك سئوال پاسخ داده شودكه: آيا تبليغات، كيفيت ارائه خدمات ، محل و موقعيت شعب ، و برخورد با مشتري، مکان، فرایند، مردم و … در جذب سپرده ها موثر است؟

(1-1-1)پایگاه نظری (چارچوب نظری)

با توجه به نقش موثر و حادي كه امروزه پول ، بانك وبانكداري در رشد اقتصادي و اجتماعي جوامع ايفاء مي نمايد شبكه بانكي كشور در زمينه رسيدن به هدفهاي كشور، وظيفه بسيار بزرگي را بر عهده دارد و بايد بكوشد كه به نحوي موثر و ثمر بخش در تحقق آرمانهاي جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش سهيم باشد. اعطاي مجوز ايجاد بانكها و موسسات­اعتباري­خصوصي ، بانكهاي تجاري موجودكه ساختاري دولتي دارند را با چالشي جديد مواجه نموده است لذا­طراحي­راهكارهاي مناسب فعاليت هاي بانك­ها در محيط رقابتي ضرورت دارد كه بر اهميت انجام چنين پژوهش­هايي صحه بگذارد.

جامعه امروز از شبكه بانكي كشور توقع دارد ضمن كوشش در جلب وجذب پس اندازها، سالم­ترين روش تخصيص اعتبارات به بخش­هاي مختلف اقتصادي را انتخاب نمايد.

 

فعاليت در زمينه جلب و جذب سپرده­ها موجب مي­شود كه مديريت بانك با بكارگرفتن منابعي كه در اختيار مي­گيرد از طريق اعطاي وام و انجام سرمايه­گذاري در زمينه­هاي مختلف ايجاد درآمدكند.

از اين­رو سپرده ها به عنوان اصلي­ترين عامل تجهيز منابع و تشكيل سرمايه به­حساب­مي آيند.سياست گذاران اقتصادي زماني در اجراي برنامه هاي خود موفق خواهند بود كه برنامه ريزي دقيقي در جهت جذب هر چه بيشتر سپرده­ها به عمل­آورند .

سپرده­ها به­خودي­خود در­حالت ركود نه­تنها ارزشي براي بانك­ندارند، بلكه خدماتي كه لازمه نگهداري اين حساب­هاست هزينه قابل توجهي را به بانك تحميل مي­كنند. بنابراين سپرده­ها هنگامي براي بانك معنا و مفهوم پيدا مي­كنند كه به دارايي مولد درآمد تبديل گردند. درآمد حاصل از جمع­آوري سپرده­ها درآمدي است كه از پرداخت تسهيلات و سرمايه­گذاري­ها به دست مي­آيد. از اين­رو اگر بانكداري نتواند محل سودآوري براي به كارگرفتن وجوه پيدا كند لزوم پذيرش سپرده­ها قابل ترديد خواهد بود.

واحدهاي اقتصادي براي تأمين مالي عمليات خود، نيازمند مبالغ متنابهي سرمايه هستندكه اين سرمايه مي تواند به كاربرد فوق صرف رشد و توسعه آنها شود.

بازارهايي مالي به واحد هاي اقتصادي اين امكان را مي دهند كه تا بافروش اوراق بهادار، وجوه مورد نياز خود را تامين كنند . همزمان با تامين مالي واحدهاي اقتصادي، سرمايه­گذاران نيزوجوه مازادخود را سرمايه­گذاري مي­كنندوبازدهي منا­سبي راازاين طريق­كسب­مي­نمايند بازارهاي مالي يك مسير ارتباطي­را بين سرمايه­گذاران و قرض­كنندگان ايجاد مي­كنند. افزون بر اين بازارهاي مالي با واريز­كردن وجوه بطرف كساني­كه استفاده بهتري از وجوه به عمل مي­آورند در واقع يكي از وظايف اصلي خود را در جهت تخصيص بهينه منابع انجام مي­دهند ( برازنده تر ، 1389 ص 13)

مهمترين وظايف موسسه تامين سرمايه با بانكهاي سرمايه­گذاري را مي توان مشاهده ، تضمين فروش اوراق بهادار و بازاريابي دانست . اين موسسه ها بدليل سابقه در فروش اوراق بهادار، مي توانند به مشتريان خود ، درهنگام برنامه­ريزي براي انتشار اوراق بهادار جديد خدمات مشاوره­اي ارائه­دهند .اين مشاوره شامل اطلاعات درباره­نوع اوراق بهاداري­كه بايد فروخته شود ، نحوه عرضه آن ، قيمت و زمان فروش مي باشد .

وظيفه تضمين فروش­اوراق بهادار شامل خريد اوراق بهادار توسط­موسسه تامين سرمايه در بانك سرمايه­گذاري و قبول خطر فروش مجدد آن به سرمايه است . بانك سرمايه گذاري تا زمان فروش اوراق بهادار مالك آن است و با تضميين فروش اوراق بهادار، در واقع متحمل خطر شده است .

وظيفه­ديگر بانكهاي سرمايه­گذاري بازاريابي است اوراق بهادار معمولاً بوسيله يك گروه بفروش مي­رود كه شامل بخش فروش سنديكاي تضمين­كننده فروش و كارگزاري­هاي انتخاب شده مي باشد.

ابتدا صادركننده اوراق بهادار،به­كمك بانك سرمايه­گذاري نخستين، كار طراحي جزئيات خاص فروش را آغاز مي­كنند . تمام مدارك ، طبق قوانين و مقررات دولتي تهيه مي­شود و صادركننده اوراق بهادار يك آگهي پذيره نويس منتشر مي­نمايدكه شامل اطلاعات جامعي درباره شركت و اوراق بهادار منتشر شده بوده و نزد مقامات قانوني ذيربط ثبت شده است.

در ساختار مالي متكي به بانك، بازار پول نسبت به بازار سرمايه نقش عمده­تري را در بازار مالي بازي مي­كند و فعال­تر است بدين معني كه بانك ها وامهاي كوتاه مدت و بلند مدت را در اختيار مشتريان قرار مي­دهند و خدمات بانكي را به صورت بانكداري تجاري، سرمايه­گذاري و تخصصي به عموم عرضه مي­كنند ( كشتكار 1378 ص:58)

 

بانك­ها از مهمترين موسسات مالي بازار پول در هر كشور محسوب مي­شوند. وظيفه اصلي آنها جمع­آوري وجوه پس­اندازكنندگان و اعطاي تسهيلات مالي به اشخاصي­است كه نيازمند امكانات مالي جهت كسب وكار هستند در اين رهگذر بانكها علاوه بر نقش فعال و سازنده­اي كه در فعاليت­هاي اقتصادي دارند از محل اختلاف نرخ­هاي سود دريافتي و پرداختي منتفع مي­شوند( دلقندي 1389 ص: 61)

جمع­آوري، جلب و جذب انواع سپرده­ها و تخصيص آن براي تامين نيازهاي مالي فعاليتهاي گوناگون اقتصادي از مهمترين عمليات بانكي به شمار مي­رود به عبارت ديگر بانك ها واسطه بين سپرده­گذاران و متقاضيان تسهيلات هستند و با استفاده از منابع خودو سپرده­هاي مردم مبادرت به اعطاي تسهيلات مورد نياز متقاضيان مي­كنند.

يكي از مهمترين وظايف بانكهارا مي­توان جذب و دراختيار گرفتن وجوه نزد مردم در قالب انواع سپرده ها و حساب ها و بكارگيري اين­سپرده­ها در فرايند اقتصادي دانسته و از طرف ديگر در سيستم بانكداري اسلامي سپرده­گذاران عموماً به عنوان شركاي بانك مطرح مي­شوند و لاجرم رابطه بين سپرده­گذاران و بانك هاي عامل مي­تواند از حساسيت ويژه­اي برخوردار باشند چرا كه در سيستم­هاي كلاسيك بانكداري اسلامي به علت اينكه سپرده­گذاران بعنوان شريك بانك در منابع ناشي از معاملات مطرح مي­شوند چگونگي عملكرد بانك­مي­تواندنقش موثري در جذب سپرده­گذاري داشته باشد(بختياري 79 ص:196)

(1-1-6)عوامل موثر بر جذب سپرده ها:

كيفيت ارايه خدمات – محل يا موقعيت شعب– قيمت خدمات وتبليغات نیروی­انسانی­فرایند وتجهيزات مي باشدكه تحت عنوان: 7p of service marketing مطرح شده اند.

 

(1-2)آميخته بازاريابي:[1]

از جمله مهمترين و اصلي­ترين بخش در فرآيند بازاريابي بانکي به شمار مي­رود . تصميم گيري در مورد ويژگي هاي اين برنامه واجزاآن در اختيار بانک­بوده­وازاين­جهت­تحت­عنوان­متغيرهاي­قابل­کنترل­دربازاريابي­ازآنها­ياد­ميشود

ارائه خدمت يکي از اجزا اصلي برنامه­هاي بازاريابي بانکي است.ارائه خدمات جديد بايستي براساس نيازها و خواسته­هاي مشتريان باشد و بتواند راحتي وآسايش بيشتري را براي آنها فراهم نمايد.بهره گيري از ابزارها و تکنولوژي پيشرفته امکان ارائه خدمات جديد بانکي را امروزه فراهم آورده است.در عين­حال­بايد­اقدامات­لازم­جهت­ارتقا­کيفيت­خدمات­موجود­هم­به­عمل­آيد.

­(1-2-2)قيمت[3]
قيمت معادل ريالي ( يا هر واحد پولي ) است که براي استفاده از يک کالا يا خدمت مي­پردازيم. در ارتباط با خدمات بانکي، کارمزدهاي دريافتي بانک و يا نرخ بهره تسهيلات بانکي و در اين بخش قرار مي گيرند.قيمت به لحاظ درآمدزائي که در مقايسه با ديگر اجزا آميزه بازاريابي ( که همگي هزينه زا هستند ) اهميت بيشتري را دارد . در تعيين قيمت مي بايد ضمن تلاش براي کسب درآمد و سودآوري، به جبران هزينه ها ، حفظ سهم بازار و سيستمهاي قيمت گذاري رقبا نيز توجه کافي داشته باشيم .

(1-2-3)تبليغات [4]

فعاليتهاي تبليغاتي مجموعه فعاليت­هايي را در بر مي­گيرد که منجر به افزايش تقاضا مي­گردد و ميزان استفاده از خدمات بانکي را افزايش مي­دهد. فعاليت­هاي پيشبردي هزينه_هاي زيادي را براي سازمان­ها ايجاد مي­کنند اما منطق حاکم بر اين نوع فعاليت­ها و جبران اين هزينه­ها با افزايش درآمد ناشي از افزايش فروش مصرف اين هزينه­ها را جبران مي­کند. فعاليت­هاي پيشبردي شامل بخش­هاي مختلفي به شرح زير است که به آنها آميخته تبليغات گفته مي­شود: 1-تبليغات 2- فروش شخصي 3- پيشبرد فروش 4- روابط عمومي 5- کسب شهرت و محبوبيت 6- بازاريابي مستقيم

(1-2-4)مکان[5]

منظور از مکان ساده بودن دسترسي مشتريان به خدمات است. در اين بخش علاوه بر تصميم­گيري در مورد تعداد محل­هاي ارائه خدمات بانکي (شعبه) اعم از مجازي يا غيرمجازي در مورد مکان دقيق آنها بايد تصميم­گيري شود به گونه­اي که هم رضايت مشتريان از بابت دسترسي آسان حاصل آيد و هم اينکه مکان­هاي انتخابي اقتصادي باشند. در اين بخش در خصوص ويژگي­هاي ظاهري شعب، امکانات و تجهيزات داخلي و … نيز تصميم­گيري مي­شود.

MIX 1- Marketing

 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 886
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 9
 • آی پی دیروز : 37
 • بازدید امروز : 35
 • باردید دیروز : 103
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 759
 • بازدید ماه : 2,789
 • بازدید سال : 2,789
 • بازدید کلی : 50,032